طرح اولویت بندی تقاضاهای صنایع الکترونیک برای دریافت تسهیلات تصویب شد