جهانگیری: رسانه ها مردم را به صرفه جویی آب تشویق کنند/حل مشکل کم آبی نیازمند عزم ملی است