تکذیب اولیه مدیربرنامه های استرلینگ مبنی بر خروج موکلش از لیورپول