چندین پروژه عمرانی به صورت همزمان در کرمان اجرا می شود