همايش خط سفيد ويژه رانندگان تاکسي در منطقه 16 برگزار شد