آمادگی دانشجویان علوم پزشکی سیستان و بلوچستان برای اردوهای جهادی