نصب شمارشگرهای هوشمند آب و برق در چاه‌های مجاز لنجان