مذاکره‌کنندگان در توافقات هسته‌ای حفظ عزت کشور و مردم را مورد توجه قرار دهند