نماینده اتحادیه جهانی ارتقای سلامت و آموزش: مراجعه نکردن به پزشک دلیلی بر سلامت افراد نیست