صدور کارت جشنواره فیلم شهر برای اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان