ثبت چهار وقف جدید به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در مازندران صورت گرفت