۳۰ فیلم به مسابقه سینمای ایران جشنواره شهر راه پیدا کرد