قهرمان پرش سه گام جهان مسابقات جهانی را از دست داد