پایان بیست و هشتیمن نمایشگاه کتاب در سایۀ تداوم فقدان فرهنگ کتابخوانی در کشور