هفت فرهنگسرای شهر تهران میزبان کلاس های موسیقی می شوند