ذوالفقاری: طرح جامع و مشترک ساماندهی مهاجران افغان اجرایی می شود