ابراز تأسف افخم از عدم توجه به درخواست آتش بس در یمن