برخي افراد به دنبال جريان سازي در خصوص شوراياري ها هستند