تحقق اقتصادمقاومتي براي بعضي از مديران تنها يک آرمان است