مشحون: در این چند ماه فهمیدم برخی از رویکردهایم نیاز به اصلاح دارد