سبحانی: مزایده‌چهارم جای هیچ‌ شبهه‌ای باقی‌نگذاشت/ فضای واگذاری شفاف‌ بود