خیران مدرسه ساز صفات انسانی را در جامعه ترویج می دهند