مجید یاسر:عاشقان جوان «اسب سفید پادشاه» را می‌پسندند