بهره وری در آموزش و پرورش فارس مورد توجه قرار ندارد