بزرگترین طرح تولید برق از فاضلاب آماده راه‌اندازی می‌شود