همکاری مشترک نجفی و یک کارگردان ترک/ «الفیدا» در ترکیه و سوریه ساخته می‌شود