محموله 12 هزار تنی برای ارسال هوایی به یمن در حال آماده سازی است