مرادی کرمانی رابطه ادبیات با سینما را بررسی می کند