نمایش فیلم مستند «باد بر باغ نظر» در خانه هنرمندان