آقای رئیس جمهور اینجا همه چیز آزاد است ،حتی دانشگاه