یک ژنرال سابق عربستان: دست‌ ما برای دوستی با اسرائیل دراز است