پژوهشکده‎های فناوری واسطه دانشگاه و بخش خصوصی هستند