هاشمی در مباحث اقتصادی افراط کرد / بانکها علت رکود تولید هستند