کشف يک غار مربوط به دوره اسلامي در کهگيلويه و بويراحمد