اتفاقی عجیب | داوری که در پنج دقیقه، پنج نفر را اخراج کرد