بازدید از مراکز نظامی برای آژانس غیر ممکن است/ از خطوط قرمز عبور نخواهیم کرد