امیدوارم به خاطر اهلیت کسی رد نشود/ بحث اصولگرایی نیست