استخدام فتوشاپیست در یک عکاسی صنعتی واقع در استان فارس