سطح مسابقات قرآن، با جهانی شدن فرهنگ قرآنی ارتقا می‌یابد