‌حاشیه‌ شهرهای سراسر کشور تحت پوشش بسته‌های خدمتی وزارت بهداشت قرار می‌گیرند