نمکی شدن انتقال و پالایش نفت را غیر ممکن می‌کند/آغاز داخلی سازی دکل