دریوزگان تحریم فریاد دزد سر می دهند تا مردم رفتار آنها را فراموش کنند