آمادگی شرکت غله استان اردبیل به ارائه خدمات مناسب به گندم کاران