- عزم جدی برای تنوع بخشی در تولید در گروه خودروسازی سایپا