پوری‌حسینی: ارائه رقم بالاتر در مزایده امروز به معنای برنده شدن نیست