تخصیص جایزه کیفیت به بخش کشاورزی به منظور ایجاد رقابت پذیری