فیلم/ اینجا دانشگاه اصفهان؛ بچه‌ها بیاین یه «دیسکو» کوچولو درست کنیم