از اول خرداد حاشیه ‌شهرها تحت پوشش بسته‌های خدمتی وزارت بهداشت قرار می‌گیرند