فرمانداردیربوشهر: روابط عمومی فعال باعث توسعه و پیشرفت دستگاه می شود