دولت راهبرد پویا نداشته باشد، فقر در آینده بیشتر می شود